Integritetspolicy

SEKRETESSPOLICY TRIVEE PROPERTIES

PASSION LIFE, S.L. har åtagit sig att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter och valmöjligheter du har i detta avseende. Se även vår Cookiepolicy som förklarar användningen av cookies och andra webbspårningsenheter på hela vår webbplats.

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

PASSION LIFE, S.L. med N.I.F. B54473566 med säte på Avda. de Las Brisas, 8, CP 03189, Orihuela Costa, Alicante, med telefonnummer 966-764738 och e-post: infovm@trivee.com, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Därför garanterar vi dess säkerhet och konfidentiella behandling, i enlighet med bestämmelserna i den europeiska dataskyddsförordningen (EU) 679/2016, samt alla andra tillämpliga bestämmelser.

Information och samtycke

Genom att acceptera denna sekretesspolicy informeras användaren och ger sitt fria, informerade, specifika och otvetydiga samtycke till de personuppgifter som tillhandahålls via webbplatsen på följande adress https://trivee.com/ (nedan kallad "webbplatsen") behandlas av PASSION LIFE, S.L., liksom uppgifter som härrör från din surfning och andra uppgifter som i framtiden kan komma att lämnas till PASSION LIFE, S.L. på ett tydligt och enkelt sätt, för att underlätta förståelsen, fritt och frivilligt avgöra om du vill lämna dina personuppgifter till PASSION LIFE, S.L.

Skyldighet att lämna uppgifter

De uppgifter som begärs i formulären på webbplatsen är i allmänhet obligatoriska (om inget annat anges i det obligatoriska fältet) för att uppfylla de fastställda syftena.

Om de inte tillhandahålls eller inte tillhandahålls korrekt kan dessa krav därför inte uppfyllas, utan att det påverkar det faktum att du fritt kan se innehållet på webbplatsen.

För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

I PASSION LIFE, S.L. använder vi dina uppgifter i den utsträckning som tillåts av RGPD, liksom av de gällande bestämmelserna som gäller. Behandlingen kommer i alla fall att ske för specifika, uttryckliga och legitima syften, och kommer i inget fall att behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa syften. Specifikt kommer följande behandling att utföras:

 1. Svara på dina frågor, önskemål eller framställningar.
 2. För att hantera avtalsförhållandet och tillhandahålla de konsulttjänster som kunden har begärt.
 3. Hantera dina telefonsamtal.
 4. För att utföra alla administrativa, skattemässiga och bokföringsmässiga förfaranden som krävs för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden och skatte- och bokföringsskyldigheter.
 5. Uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter.
 6. För att analysera och förbättra våra tjänster och vår kommunikation med dig.
 7. Övervaka och utvärdera efterlevnaden av våra policyer.
 8. Hantera sändning av information och kommersiell prospektering som kan vara av intresse för dig om produkter eller tjänster från PASSION LIFE, S.L. eller andra företag i den företagsgrupp som företaget tillhör, på alla sätt om du har gett ditt uttryckliga samtycke.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Legitimiteten för den behandling av personuppgifter som vi utför är alltid i enlighet med bestämmelserna i artikel 6 i GDPR, särskilt är den rättsliga grunden för behandlingen följande:

 • För de ändamål som anges i punkterna 2 och 4 i föregående stycke ska artikel 6.1 b i GDPR tillämpas på behandling som är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal på begäran av den registrerade.

De uppgifter som behandlas för dessa ändamål kommer att bevaras så länge som det avtalsmässiga eller föravtalsmässiga förhållandet är i kraft, och när detta har upphört kommer de att hållas blockerade under preskriptionstiden för eventuella rättsliga åtgärder som kan uppstå på grund av dem.

 • För att uppfylla de syften som anges i punkterna 4, 5 och 7 i föregående avsnitt ska artikel 6.1 c i GDPR tillämpas, och behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som gäller för den registeransvarige.

De uppgifter som behandlas för dessa ändamål kommer att bevaras under den period då det rättsliga ansvar som kan uppstå till följd av efterlevnaden av dessa rättsliga skyldigheter är preskriberat.

 • För att uppfylla de syften som ingår i punkterna 3 och 6 i föregående stycke ska artikel 6.1.f i RGPD tillämpas, behandlingen är nödvändig för att tillgodose PASSION LIFE, SL:s legitima intressen eller av tredje part med angivande av sådana legitima intressen.

De uppgifter som behandlas för dessa ändamål kommer att bevaras tills den registrerade motsätter sig behandlingen och i alla fall under en period på högst ett år.

 • För att uppfylla de syften som anges i punkterna 1 och 8 i föregående stycke ska artikel 6.1 a i GDPR tillämpas, den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.

De uppgifter som behandlas för dessa ändamål kommer att bevaras tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Med vem delar vi dina uppgifter?

För att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy kan användarens uppgifter komma att överföras till:

 • Företag i den koncern som PASSION LIFE, S.L. tillhör, enbart för interna administrativa ändamål och/eller för de ändamål som anges ovan.
 • Företag i den koncern som PASSION LIFE, S.L. tillhör, om den berörda personen uttryckligen samtycker till att de skickar kommersiell kommunikation.
 • Behöriga myndigheter och offentliga förvaltningar, om PASSION LIFE, S.L. har en rättslig förpliktelse.
 • Finansiella institutioner.
 • Enheter för upptäckt och förebyggande av bedrägerier.

Dessutom kan uppgifterna vara tillgängliga för PASSION LIFE, S.L.:s leverantörer, om sådan tillgång är nödvändig för att fullgöra avtalsförpliktelser, juridiska och/eller de syften som anges ovan. Dessa leverantörer kommer inte att behandla dina uppgifter för egna ändamål som inte tidigare har informerats av PASSION LIFE, SL.

PASSION LIFE, S.L. följer strikta kriterier för urvalet av tjänsteleverantörer för att uppfylla sina dataskyddsskyldigheter och åtar sig att ingå ett behandlingsavtal, i enlighet med lagens krav, som bland annat ålägger dem följande skyldigheter: att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för personuppgifter, att behandla personuppgifter för de överenskomna ändamålen och endast i enlighet med den personuppgiftsansvariges dokumenterade instruktioner, samt att radera och återlämna uppgifterna till den personuppgiftsansvarige när tjänsterna är avslutade.

Internationella överföringar

De registrerades personuppgifter kan överföras till länder inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För överföringar från EU till länder som Europeiska kommissionen inte anser vara lämpliga har PASSION LIFE, S.L. genomfört lämpliga och adekvata skyddsåtgärder för att skydda de registrerades personuppgifter och säkerställa en adekvat säkerhetsnivå. Följaktligen skulle de registrerades personuppgifter överföras i enlighet med de krav och skyldigheter som fastställs i de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna, genom tecknandet av standardavtalsklausuler med leverantörer som är belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

För mer information om lämpliga och adekvata säkerhetsåtgärder kan de registrerade kontakta PASSION LIFE, S.L. genom det kontaktmedel som anges i avsnittet om de registrerades rättigheter.

Vilka är dina rättigheter?

Oavsett vilket syfte eller vilken laglig grund som ligger till grund för vår behandling av dina uppgifter har du rätt att:

 • Rätt till tillgång: Varje person har rätt att få bekräftelse på om PASSION LIFE, S.L. behandlar personuppgifter som rör honom eller henne.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig och att begära att de rättas om de är felaktiga.
 • Rätt till radering: när de insamlade uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in.
 • Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas och att de sparas för att du ska kunna göra anspråk på eller försvara dig.
 • Rätt till överförbarhet: Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att återkalla samtycke: Rätten att återkalla det samtycke du tidigare har gett oss för att hantera dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer detta inte att påverka lagligheten av den användning vi gjorde av dina personuppgifter innan du återkallade ditt samtycke.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

PASSION LIFE, S.L. förbinder sig att respektera sekretessen för dina personuppgifter och att garantera att du kan utöva dina rättigheter. Du kan utöva dina rättigheter kostnadsfritt genom att skicka ett e-postmeddelande till vår adress. infovm@trivee.com och anger helt enkelt orsaken till din begäran och vilken rättighet du vill utöva. Vi informerar dig också om att i enlighet med vår öppenhetspolitik är alla rättigheter tillgängliga för kunderna på webbplatsen. Du informeras också om att du kan utöva dina rättigheter genom att lämna in en förklaring till den spanska dataskyddsbyrån när du inte har fått tillfredsställelse i utövandet av dina rättigheter eller om du anser att dina rättigheter har kränkts.

Användarens ansvar

Användaren:

 • Du garanterar att du är över arton (18) år och att de uppgifter du lämnar till URBANIZADORA VILLAMARTÍN är sanna, korrekta, fullständiga och uppdaterade. Användaren ansvarar därför för att alla uppgifter som han/hon lämnar är sanningsenliga och kommer att hålla den information som lämnas på lämpligt sätt uppdaterad, så att den motsvarar hans/hennes verkliga situation.
 • Du garanterar att du har informerat de tredje parter från vilka du tillhandahåller dina uppgifter, om du gör det, om de aspekter som finns i detta dokument. Du garanterar också att du har fått deras tillstånd att lämna sina uppgifter till URBANIZADORA VILLAMARTÍN för ovannämnda ändamål.
 • Du ansvarar för all falsk eller felaktig information som du lämnar via webbplatsen och för alla direkta eller indirekta skador som detta kan orsaka URBANIZADORA VILLAMARTÍN eller tredje part.

Kommunikation

Enligt lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel är det tillåtet att använda Internet och andra elektroniska medier för kommersiella meddelanden, förutsatt att de kan identifieras som sådana och att det framgår från vilken enhet de kommer.

PASSION LIFE, S.L. kommer att skicka kommersiell kommunikation per post om liknande tjänster som är av intresse för användaren.

PASSION LIFE, S.L. kommer dock att ge mottagaren möjlighet att invända mot behandlingen av sina uppgifter i reklamsyfte, både vid tidpunkten för insamlingen av uppgifterna och i varje kommersiell kommunikation som kommer att skickas.

Användaren kan avregistrera sig från dessa meddelanden genom att skicka ett brev till PASSION LIFE, S.L.:s registrerade kontor som anges ovan eller till följande e-postadress infovm@trivee.com.

Säkerhetsåtgärder 

PASSION LIFE, S.L. kommer alltid att behandla användardata strikt konfidentiellt och hålla den obligatoriska tystnadsplikten om dem, i enlighet med bestämmelserna i tillämpliga bestämmelser, och för detta ändamål vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för dina data och undvika ändring, förlust, behandling eller obehörig åtkomst, med tanke på teknikens status, arten av de lagrade uppgifterna och de risker som de utsätts för.