Rättsligt meddelande

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Tack för att du väljer att besöka oss. Vi vill att din upplevelse på vår webbplats ska vara tillfredsställande.

Tillgång till, surfning och användning av webbplatsen https://trivee.com/ (nedan kallad"webbplatsen") innebär att du uttryckligen och förbehållslöst godkänner alla villkor som anges i detta rättsliga meddelande, som har samma giltighet och verkan som ett skriftligt undertecknat och godkänt avtal.

Varje person som går in på, surfar på eller använder webbplatsen är skyldig att respektera och följa dessa villkor. Om du inte samtycker till de villkor som anges här får du inte komma åt, surfa eller använda någon sida på denna webbplats.

Juridisk information

 • Ägare: PASSION LIFE, S.L. (nedankallad TRIVEE).
 • Registrerat kontor: Avda. de Las Brisas, 8, CP 03189, Orihuela Costa, Alicante.
 • SKATTEREGISTRERINGSNUMMER: B-54473566.
 • Telefon: (+34) 966-764738
 • E-post: infovm@trivee.com.

Objekt

Detta rättsliga meddelande reglerar åtkomst, surfning och användning av webbplatsen, utan att det påverkar TRIVEE:s rätt att ändra webbplatsens presentation, konfiguration och innehåll samt de villkor som krävs för att få tillgång till eller använda den. Tillträde till och användning av innehållet på webbplatsen efter det att ändringarna eller förändringarna har trätt i kraft innebär att man godkänner dessa.

Tillgång till visst innehåll och användning av vissa tjänster kan dock vara föremål för särskilda villkor som i alla fall kommer att anges tydligt och som uttryckligen måste accepteras av användarna. Dessa särskilda villkor kan ersätta, komplettera eller, i förekommande fall, ändra detta särskilda rättsliga meddelande.

TRIVEE förbehåller sig rätten att ändra alla eller en del av de villkor som anges här och att offentliggöra ändringarna på samma sätt som detta rättsliga meddelande delas eller på något annat sätt som riktar sig till användarna.

Allmänna skyldigheter för användare

Användaren förbinder sig att använda webbplatsen, dess tjänster och innehåll i enlighet med lagen, dessa allmänna användningsvillkor samt allmänt accepterad moral, god sed och allmän ordning. På detta sätt är det förbjudet:

 • Använda webbplatsen, dess tjänster och innehåll för olagliga ändamål, som strider mot dessa allmänna användningsvillkor, som skadar tredje parts rättigheter eller som på något sätt kan skada, göra onödig, överbelasta eller försämra webbplatsens funktioner, verktyg, innehåll och/eller infrastruktur tillfälligt eller permanent eller förhindra dess normala användning.
 • använda webbplatsen för överföring, installation eller publicering av virus, skadlig kod eller andra skadliga program eller filer.
 • Använda webbplatsen för att samla in andra användares personuppgifter utan att följa motsvarande lagstiftning på området.
 • Bryta mot eller försöka bryta mot säkerhetsåtgärderna på webbplatsen eller något nätverk som är anslutet till webbplatsen, eller de skyddsåtgärder som ingår i det innehåll som erbjuds på webbplatsen.
 • Reproducera eller kopiera, distribuera, omvandla eller ändra innehållet på webbplatsen, om du inte har skriftligt tillstånd från ägaren av motsvarande rättigheter.
 • Ta bort, kringgå eller manipulera upphovsrättsuppgifter och andra uppgifter som identifierar ägarens rättigheter och som ingår i innehållet, liksom tekniska skyddsanordningar eller informationsmekanismer som innehållet kan innehålla.

Användaren är ansvarig för alla skador av alla slag som TRIVEE eller tredje part kan drabbas av till följd av att de inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa allmänna användningsvillkor eller enligt lag i samband med tillgång till och/eller användning av denna webbplats.

Immateriella och industriella rättigheter

TRIVEE är ägare till eller har i förekommande fall motsvarande licenser för utnyttjande av immateriella och industriella rättigheter för webbplatsen och allt innehåll som erbjuds på den, inklusive plattformen, texter, fotografier eller illustrationer, logotyper, varumärken, grafik, design, gränssnitt eller annan information eller innehåll, samt de tjänster som är tillgängliga via den.

Under inga omständigheter får användarens åtkomst, surfning och användning av webbplatsen uppfattas som ett avstående, överföring, licens eller total eller partiell överföring av dessa rättigheter från TRIVEE .

Användaren har rätt att använda innehållet på webbplatsen i ett strikt inhemskt sammanhang och endast för att använda webbplatsen i enlighet med dessa allmänna användningsvillkor.

Hänvisningar till registrerade varumärken eller handelsnamn, liksom andra kännetecken som ägs av TRIVEE, innebär att det är förbjudet att använda dem utan TRIVEE:s medgivande. Genom att bara gå in på, surfa eller använda webbplatsen och/eller dess innehåll ger användaren därför inte någon rätt till de kännetecken som ingår i den.

I denna mening förbehålls alla immateriella och industriella rättigheter till innehållet på webbplatsen och det är särskilt förbjudet att ändra, kopiera, reproducera, offentligt kommunicera, omvandla eller distribuera, på något sätt och i någon form, hela eller delar av innehållet på webbplatsen, för offentliga eller kommersiella ändamål, utan föregående, uttryckligt och skriftligt tillstånd från TRIVEE .

Länkar

Länkar till andra webbplatser

Om webbplatsen innehåller länkar till andra webbsidor genom olika knappar, länkar, banners eller integrerat innehåll, förklarar TRIVEE att dessa hanteras direkt av tredje part och att TRIVEE inte har de mänskliga eller tekniska resurserna för att i förväg känna till eller för att övervaka eller godkänna all information, allt innehåll, alla produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra webbplatser till vilka de länkar som upprättats på denna webbplats leder.

TRIVEE tar därför inget ansvar för aspekter som rör den webbplats som man kan länka till från webbplatsen, särskilt och utan begränsning för dess funktionalitet, tillgång, data, information, filer, kvalitet och tillförlitlighet hos dess produkter och tjänster, dess egna länkar eller dess innehåll i allmänhet.

Om användaren känner till att den verksamhet som bedrivs via dessa webbplatser från tredje part är olaglig eller strider mot moral eller allmän ordning, måste han eller hon omedelbart informera TRIVEE så att företaget kan avaktivera länken för att få tillgång till dessa sidor, vilket kommer att ske så snart som möjligt.

Att det finns någon form av länk från webbplatsen till en annan extern webbplats innebär i vilket fall som helst inte att det finns ett förhållande, ett samarbete eller en beroendesituation mellan TRIVEE och förvaltaren av den externa webbplatsen.

Länkar till plattformar och nätverk för sociala medier på webbplatsen

TRIVEE erbjuder genom olika verktyg och tillämpningar användarna länkat multimediematerial som gör det möjligt för dem att få tillgång till kanaler och sidor på olika plattformar och sociala nätverk. Installationen av dessa applikationer på webbplatsen har som enda syfte att ge användarna tillgång till dessa kanaler på olika plattformar och sociala nätverk.

Inrättandet av dessa tillämpningar innebär inte att det finns någon relation mellan TRIVEE och ägaren, tillverkaren eller distributören av den länkade plattformen, och inte heller att TRIVEE accepterar eller godkänner dess innehåll eller tjänster, eftersom ägaren, tillverkaren eller distributören är den enda som ansvarar för innehållet eller tjänsterna på den länkade plattformen.

TRIVEE delar aldrig privat information om sina användare med ägarna till dessa externa webbplatser, eftersom deras enda syfte är att ge användarna tillgång till dessa webbplatser. Användare som vill lämna information till dessa plattformar eller externa webbplatser gör det på egen risk; TRIVEE deltar inte i denna process.

Eftersom TRIVEE inte har någon kontroll över det innehåll som finns på dessa kanaler, erkänner och godkänner användarna att TRIVEE inte tar något ansvar för det innehåll eller de tjänster som användarna kan få tillgång till på dessa sidor eller för det innehåll, de produkter, tjänster, annonser eller annat material som finns tillgängligt där. Av denna anledning bör användarna vara försiktiga när de utvärderar och använder den information, det innehåll och de tjänster som ingår i de länkade kanalerna och den information som de eller tredje part vill dela med sig av på sådana kanaler.

Länkar till denna webbplats på andra webbplatser

TRIVEE tillåter inte att det upprättas länkar till denna webbplats från andra webbsidor som kan innehålla material, information eller innehåll som är olagligt, olagligt, förnedrande, obscent och i allmänhet strider mot lagen, moralen, den allmänna ordningen eller mot vad som allmänt accepteras i samhället.

Användarna får i alla fall upprätta länkar på sina respektive webbplatser under förutsättning att de uttryckligen begär TRIVEE:s förhandstillstånd.

TRIVEE har varken kapacitet eller mänskliga eller tekniska resurser för att övervaka eller godkänna all information, allt innehåll, alla produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra webbplatser som har länkar till denna webbplats. TRIVEE tar inget som helst ansvar för aspekter som rör de webbsidor som upprättar en länk till webbplatsen, särskilt och utan begränsning, för deras funktionalitet, tillgång, data, information, filer, kvalitet och tillförlitlighet hos deras produkter och tjänster, deras egna länkar eller deras innehåll i allmänhet.

Ansvar

TRIVEE garanterar inte fortsatt åtkomst eller korrekt visning, nedladdning eller användning av de delar och den information som finns på webbplatsen, som kan hindras, försvåras eller avbrytas av faktorer eller omständigheter som ligger utanför TRIVEE:s kontroll eller utanför dess kontroll, eller som orsakas av förekomsten av datavirus på Internet.

TRIVEE tar inget ansvar av något slag, vare sig avtalsrättsligt eller utomobligatoriskt, direkt eller subsidiärt, för eventuella skador som kan uppstå till följd av bristande tillgänglighet eller kontinuitet i webbplatsens drift.

TRIVEE tar inget som helst ansvar för skador, förluster, anspråk eller kostnader som uppstår på grund av:

 • Störningar, avbrott, misslyckanden, utelämnanden, förseningar, blockeringar eller bortkopplingar som orsakas av fel i teleledningar och nätverk eller av andra orsaker som TRIVEE inte kan råda över.
 • Olaglig störning genom användning av skadlig programvara av alla slag och genom alla kommunikationsmedel, t.ex. datavirus eller på annat sätt.
 • Missbruk eller olämplig användning av TRIVEE:s webbplats.
 • Säkerhets- eller webbläsarfel som orsakas av att webbläsaren inte fungerar som den ska eller av att en föråldrad version används.

TRIVEE förklarar att man har vidtagit alla nödvändiga åtgärder, inom ramen för sina möjligheter och den senaste tekniken, för att säkerställa att webbplatsen fungerar och för att minimera systemfel, både ur teknisk, juridisk och organisatorisk synvinkel.

Om användaren får kännedom om att det finns innehåll som är olagligt, olagligt, strider mot lagen eller som kan kränka tredje parts rättigheter, måste han/hon omedelbart meddela TRIVEE så att TRIVEE kan vidta lämpliga åtgärder.

TRIVEE ansvarar inte för sanningshalten, integriteten eller uppdateringen av den information som publiceras på webbplatsen från externa källor och tar inte ansvar för eventuella hypotetiska skador som kan uppstå till följd av användningen av ovannämnda information.

Konfidentialitet och skydd av personuppgifter

I enlighet med den gällande lagstiftningen om skydd av personuppgifter kommer all personlig information som lämnas vid användning av webbplatsen att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Integritetspolicy som användarna uttryckligen måste acceptera för att kunna använda och registrera sig på webbplatsen.

Alla användare som accepterar denna sekretesspolicy accepterar den på ett informerat, uttryckligt och otvetydigt sätt och kan utöva motsvarande rättigheter på detta område enligt vad som anges i detta dokument.

Avstängning av webbplatsen

TRIVEE förbehåller sig rätten att under alla omständigheter tillfälligt eller permanent avbryta, ändra, begränsa eller avbryta åtkomst, surfning, hosting eller nedladdning av innehåll eller användning av tjänster från webbplatsen, med eller utan föregående meddelande, för användare som inte följer bestämmelserna i detta rättsliga meddelande, utan att användaren har någon möjlighet att kräva ersättning av denna anledning.

Tillämplig lagstiftning

Detta rättsliga meddelande regleras av spansk lag. I händelse av tvister är parterna uttryckligen överens om att underkasta sig domstolarna i Alicante och avstår från all annan jurisdiktion.

För att lämna in klagomål om användningen av våra tjänster ska kunderna skicka ett e-postmeddelande eller ett brev per post till den adress som anges i avsnittet "Identifiering". Vi åtar oss att alltid försöka hitta en lösning på tvisten i godo.

Senaste uppdatering: mars 2023.

PASSION LIFE, S.L.. 2023.

Alla rättigheter förbehållna.