Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI TRIVEE PROPERTIES

PASSION LIFE, S.L. zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników oraz jakie prawa i wybory przysługują im w tym zakresie. Prosimy również o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, która wyjaśnia korzystanie z plików cookie i innych urządzeń śledzących w naszej witrynie.

Kto jest administratorem danych osobowych użytkownika?

PASSION LIFE, S.L. z siedzibą pod adresem Avda. de Las Brisas, 8, CP 03189, Orihuela Costa, Alicante, pod numerem telefonu 966-764738 i adresem e-mail: infovm@trivee.com, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych użytkowników. W związku z tym gwarantujemy ich bezpieczeństwo i poufne traktowanie, zgodnie z przepisami EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (UE) 679/2016, a także wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami.

Informacje i zgoda

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, użytkownik jest informowany i wyraża dobrowolną, świadomą, konkretną i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem URL https://trivee.com/ (zwanej dalej "Stroną") są przetwarzane przez PASSION LIFE, S.L., jak również dane pochodzące z przeglądania i inne dane, które mogą być dostarczone w przyszłości do PASSION LIFE, S.L. w sposób jasny i prosty, aby ułatwić ich zrozumienie, swobodnie i dobrowolnie określając, czy użytkownik chce przekazać swoje dane osobowe do PASSION LIFE, S.L..

Obowiązek dostarczania danych

Dane wymagane w formularzach na stronie internetowej są zasadniczo obowiązkowe (o ile nie określono inaczej w wymaganym polu) w celu realizacji ustalonych celów.

W związku z tym, jeśli nie zostaną one dostarczone lub nie zostaną dostarczone prawidłowo, żądania te nie będą mogły zostać spełnione, bez uszczerbku dla faktu, że użytkownik może swobodnie przeglądać zawartość Witryny.

Do jakich celów wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?

W PASSION LIFE, S.L. wykorzystujemy dane użytkownika w zakresie dozwolonym przez RODO, a także przez obowiązujące przepisy. W każdym przypadku dane będą przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych celach i w żadnym wypadku nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. W szczególności przeprowadzane będzie następujące przetwarzanie:

 1. Odpowiadać na zapytania, prośby lub petycje.
 2. Zarządzanie stosunkiem umownym i świadczenie usług konsultacyjnych wymaganych przez klienta.
 3. Zarządzanie połączeniami telefonicznymi.
 4. Przeprowadzanie wszelkich procedur administracyjnych, podatkowych i księgowych niezbędnych do wypełnienia naszych zobowiązań umownych oraz obowiązków podatkowych i księgowych.
 5. Zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi.
 6. Aby analizować i ulepszać nasze usługi i komunikację z użytkownikiem.
 7. Monitorowanie i ocena zgodności z naszymi zasadami
 8. Zarządzanie wysyłaniem informacji i ofert handlowych, które mogą być interesujące w odniesieniu do produktów lub usług PASSION LIFE, S.L. lub innych spółek z Grupy Biznesowej, do której należy, w dowolny sposób, w przypadku wyraźnej zgody.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników? Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Legalność przetwarzania danych osobowych, które przeprowadzamy, jest zawsze zgodna z postanowieniami art. 6 RODO, w szczególności podstawa prawna przetwarzania jest następująca:

 • Do celów określonych w punktach 2 i 4 poprzedniego ustępu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ma zastosowanie do przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków poprzedzających zawarcie umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Dane przetwarzane do tych celów będą przechowywane tak długo, jak długo będzie obowiązywał stosunek umowny lub przedumowny, a po ich zakończeniu zostaną zablokowane na okres przedawnienia wszelkich działań prawnych, które mogą z nich wynikać.

 • Aby zachować zgodność z celami zawartymi w punktach 4, 5 i 7 poprzedniej sekcji, zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Dane przetwarzane w tych celach będą przechowywane przez okres przedawnienia odpowiedzialności prawnej, która może wynikać z przestrzegania tych zobowiązań prawnych.

 • Aby zrealizować cele określone w punktach 3 i 6 poprzedniego ustępu, zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PASSION LIFE, SL lub stron trzecich ze wskazaniem takich prawnie uzasadnionych interesów.

Dane przetwarzane w tych celach będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a w każdym razie przez okres maksymalnie jednego roku.

 • Aby zrealizować cele określone w punktach 1 i 8 poprzedniego ustępu, zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Dane przetwarzane w tych celach będą przechowywane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Komu udostępniamy dane użytkowników?

W celu realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności dane użytkownika mogą być przekazywane do:

 • Spółki grupy, do której należy PASSION LIFE, S.L., wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych i/lub do celów określonych powyżej.
 • Spółkom z grupy, do której należy PASSION LIFE, S.L., w przypadku, gdy zainteresowana strona wyraźnie wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowych.
 • Właściwe organy i administracja publiczna, w przypadku zobowiązań prawnych PASSION LIFE, S.L.
 • Instytucje finansowe.
 • Podmioty zajmujące się wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom.

Ponadto dostęp do danych mogą mieć dostawcy PASSION LIFE, S.L., przy czym dostęp ten jest niezbędny do prawidłowego wypełnienia zobowiązań umownych, prawnych i/lub celów określonych powyżej. Dostawcy ci nie będą przetwarzać danych użytkownika do własnych celów, o których nie zostali wcześniej poinformowani przez PASSION LIFE, SL.

PASSION LIFE, S.L. przestrzega ścisłych kryteriów wyboru dostawców usług w celu wypełnienia swoich obowiązków w zakresie ochrony danych i zobowiązuje się do zawarcia umowy o przetwarzaniu danych, zgodnie z wymogami prawa, nakładając na nich między innymi następujące obowiązki: wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych; przetwarzanie danych osobowych w uzgodnionych celach i wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami administratora; oraz usunięcie i zwrócenie danych administratorowi po zakończeniu świadczenia usług.

Przelewy międzynarodowe

Dane osobowe osób, których dane dotyczą, mogą być przekazywane do krajów w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza nim. W przypadku przekazywania danych z UE do krajów, których Komisja Europejska nie uważa za odpowiednie, PASSION LIFE, S.L. wdrożyła odpowiednie i adekwatne środki ochrony w celu ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą, oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W związku z tym dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przekazywane zgodnie z wymogami i obowiązkami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych, poprzez subskrypcję standardowych klauzul umownych z dostawcami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich i adekwatnych środków bezpieczeństwa, osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z PASSION LIFE, S.L. za pośrednictwem środków kontaktu wskazanych w sekcji dotyczącej praw osób, których dane dotyczą.

Jakie są Twoje prawa?

W szczególności, niezależnie od celu lub podstawy prawnej przetwarzania danych, użytkownik ma prawo do:

 • Prawo dostępu: każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy PASSION LIFE, S.L. przetwarza dane osobowe jej dotyczące.
 • Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, oraz do żądania ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia: gdy zebrane dane nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych oraz żądać ich przechowywania w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo do uzyskania dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania ich innemu administratorowi danych.
 • Prawo do wycofania zgody: prawo do wycofania zgody udzielonej nam wcześniej na przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika przed wycofaniem przez niego zgody.

Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

PASSION LIFE, S.L. zobowiązuje się do poszanowania poufności danych osobowych i zagwarantowania korzystania z przysługujących praw. Można z nich skorzystać bezpłatnie, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres infovm@trivee.com po prostu wskazując powód swojej prośby i prawo, z którego chcesz skorzystać. Informujemy również, że zgodnie z naszą polityką przejrzystości, wszystkie prawa są dostępne dla klientów na stronie internetowej. Informujemy również, że użytkownik może skorzystać ze swoich praw, składając oświadczenie do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, jeśli nie uzyskał satysfakcji z korzystania ze swoich praw lub uważa, że jego prawa zostały naruszone.

Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik:

 • Użytkownik gwarantuje, że ma ukończone osiemnaście (18) lat i że dane, które przekazuje URBANIZADORA VILLAMARTÍN są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. W tym celu użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość wszystkich przekazywanych przez siebie danych i będzie odpowiednio aktualizował podane informacje, tak aby odpowiadały one jego rzeczywistej sytuacji.
 • Użytkownik gwarantuje, że poinformował osoby trzecie, od których przekazuje swoje dane, o aspektach zawartych w niniejszym dokumencie. Gwarantujesz również, że uzyskałeś ich zgodę na przekazanie ich danych URBANIZADORA VILLAMARTÍN w wyżej wymienionych celach.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe lub niedokładne informacje podane przez niego za pośrednictwem Witryny oraz za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody, jakie może to spowodować dla URBANIZADORA VILLAMARTÍN lub osób trzecich.

Komunikacja

Ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym zezwala na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu i innych mediów elektronicznych, pod warunkiem, że można je zidentyfikować jako takie, a także podmiot, od którego pochodzą.

PASSION LIFE, S.L. będzie wysyłać pocztą informacje handlowe dotyczące podobnych usług, które są interesujące dla użytkownika.

PASSION LIFE, S.L. będzie jednak oferować odbiorcom możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu ich danych w celach promocyjnych, zarówno w momencie gromadzenia danych, jak i w każdej wysyłanej wiadomości handlowej.

Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrypcji tych komunikatów, wysyłając list do siedziby PASSION LIFE, S.L. wskazanej powyżej lub na następujący adres e-mail infovm@trivee.com.

Środki bezpieczeństwa 

PASSION LIFE, S.L. będzie zawsze traktować dane użytkownika z zachowaniem ścisłej poufności i obowiązkowego obowiązku zachowania ich w tajemnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjmując w tym celu niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i uniknięcia ich zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na jakie są one narażone.