Nota prawna

OGŁOSZENIE PRAWNE

Dziękujemy, że zdecydowałeś się nas odwiedzić. Chcemy, aby Twoje doświadczenie na naszej stronie było satysfakcjonujące.

Dostęp, przeglądanie i korzystanie z witryny https://trivee.com/ (zwanej dalej"Witryną") oznacza wyraźną i bezwarunkową akceptację wszystkich warunków określonych w niniejszej Informacji prawnej, która ma taką samą ważność i skutek jak każda umowa podpisana i zaakceptowana w formie pisemnej.

Każda osoba uzyskująca dostęp, przeglądająca lub korzystająca z Witryny jest zobowiązana do przestrzegania i stosowania się do tych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, nie należy wchodzić, przeglądać ani korzystać z żadnej strony tej Witryny.

Informacje prawne

 • Właściciel: PASSION LIFE, S.L. (dalej"TRIVEE").
 • Adres siedziby: Avda. de Las Brisas, 8, CP 03189, Orihuela Costa, Alicante
 • NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ: B-54473566.
 • Telefon: (+34) 966-764738
 • Email: infovm@trivee.com.

Obiekt

Niniejsza informacja prawna reguluje dostęp, nawigację i korzystanie z Witryny, bez uszczerbku dla prawa TRIVEE do zmiany prezentacji, konfiguracji i zawartości Witryny, jak również warunków niezbędnych do uzyskania dostępu lub korzystania z niej. Dostęp i korzystanie z zawartości Witryny po wejściu w życie jej modyfikacji lub zmian oznacza ich akceptację.

Jednakże dostęp do niektórych treści i korzystanie z niektórych usług może podlegać specjalnym warunkom, które w każdym przypadku będą wyraźnie wskazane i muszą być wyraźnie zaakceptowane przez użytkowników. Te szczególne warunki mogą zastąpić, uzupełnić lub, w stosownych przypadkach, zmienić niniejszą szczególną Informację prawną.

TRIVEE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich lub części warunków określonych w niniejszym dokumencie oraz do opublikowania zmian w taki sam sposób, w jaki udostępniana jest niniejsza informacja prawna, lub za pośrednictwem innych środków komunikacji skierowanych do użytkowników.

Ogólne obowiązki użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony, jej usług i treści zgodnie z prawem, niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania, a także z ogólnie przyjętymi obyczajami i dobrymi zwyczajami oraz porządkiem publicznym. W ten sposób zabrania się:

 • Wykorzystanie Witryny, jej usług i treści do celów niedozwolonych, sprzecznych z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania, szkodliwych dla praw osób trzecich lub takich, które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, uczynić bezużytecznymi, przeciążyć lub pogorszyć, czasowo lub trwale, funkcjonalności, narzędzia, treści i/lub infrastrukturę Witryny lub uniemożliwić jej normalne użytkowanie.
 • Wykorzystanie strony internetowej do przesyłania, instalowania lub publikowania jakichkolwiek wirusów, złośliwych kodów lub innych szkodliwych programów lub plików.
 • Wykorzystywać Witryny do gromadzenia danych osobowych innych użytkowników, bez przestrzegania odpowiednich przepisów prawa w tym zakresie.
 • Naruszenie lub próba naruszenia środków bezpieczeństwa Witryny lub jakiejkolwiek sieci połączonej z Witryną, lub środków ochronnych właściwych dla treści oferowanych w Witrynie.
 • Odtwarzać lub kopiować, rozpowszechniać, przekształcać lub modyfikować zawartość Strony, chyba że posiadasz pisemne upoważnienie właściciela odpowiednich praw.
 • Usuwać, omijać lub manipulować prawami autorskimi i innymi danymi identyfikującymi prawa właścicieli, włączonymi do treści, jak również technicznymi urządzeniami ochronnymi lub wszelkimi mechanizmami informacyjnymi, które treści te mogą zawierać.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody o dowolnym charakterze, które TRIVEE lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku nieprzestrzegania jakichkolwiek obowiązków, którym podlegają na mocy niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania lub przepisów prawa w związku z dostępem i/lub korzystaniem z niniejszej Witryny.

Własność intelektualna i przemysłowa

TRIVEE jest właścicielem lub, w stosownych przypadkach, posiada odpowiednie licencje na prawa do eksploatacji własności intelektualnej i przemysłowej Witryny, jak również wszystkich oferowanych na niej treści, w tym platformy, tekstów, zdjęć lub ilustracji, logo, znaków towarowych, grafiki, projektów, interfejsów lub wszelkich innych informacji lub treści, a także usług dostępnych za jej pośrednictwem.

W żadnym wypadku dostęp, przeglądanie i korzystanie z Witryny przez użytkownika nie może być rozumiane jako zrzeczenie się, przekazanie, licencja lub całkowite lub częściowe przeniesienie tych praw przez TRIVEE .

Użytkownik ma prawo do korzystania z zawartości strony internetowej w ściśle krajowym kontekście i wyłącznie w celu korzystania z tej strony, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania.

Odniesienia do zarejestrowanych znaków towarowych lub nazw handlowych, a także innych oznaczeń odróżniających będących własnością TRIVEE, oznaczają zakaz ich używania bez zgody TRIVEE. Dlatego też, poprzez sam dostęp, przeglądanie lub korzystanie z Witryny i/lub jej zawartości, użytkownik nie przyznaje sobie żadnych praw do zawartych w niej oznaczeń odróżniających.

W związku z tym zastrzega się wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do treści zawartych w Witrynie, a w szczególności zabrania się modyfikowania, kopiowania, reprodukowania, publicznego udostępniania, przekształcania lub rozpowszechniania, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, całości lub części treści zawartych w Witrynie, w celach publicznych lub komercyjnych, bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody TRIVEE .

Linki

Linki do innych stron internetowych

W przypadku, gdy Witryna zawiera linki do innych stron internetowych za pośrednictwem różnych przycisków, linków, banerów lub zintegrowanych treści, TRIVEE oświadcza, że są one zarządzane bezpośrednio przez osoby trzecie oraz że TRIVEE nie dysponuje zasobami ludzkimi lub technicznymi pozwalającymi na wcześniejsze poznanie lub nadzorowanie lub zatwierdzanie wszystkich informacji, treści, produktów lub usług dostarczanych przez inne strony internetowe, do których kierują linki utworzone na tej Witrynie.

W związku z tym TRIVEE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aspekty związane ze stroną internetową, do której może skierować link z Witryny, w szczególności i bez ograniczeń, za jej funkcjonalność, dostęp, dane, informacje, pliki, jakość i niezawodność jej produktów i usług, jej własne linki lub jej zawartość w ogóle.

W tym sensie, jeśli użytkownicy są świadomi, że działania prowadzone za pośrednictwem tych stron internetowych osób trzecich są nielegalne lub naruszają moralność lub porządek publiczny, muszą natychmiast poinformować o tym TRIVEE, aby mógł on dezaktywować link umożliwiający dostęp do tych stron, co zostanie zakończone tak szybko, jak to możliwe.

W każdym przypadku ustanowienie jakiegokolwiek rodzaju linku z Witryny do innej zewnętrznej strony internetowej nie oznacza istnienia relacji, współpracy lub sytuacji zależności pomiędzy TRIVEE a zarządcą tej zewnętrznej strony.

Linki do platform i sieci mediów społecznościowych na stronie internetowej

TRIVEE, poprzez różne narzędzia i aplikacje, oferuje użytkownikom połączone materiały multimedialne, które umożliwiają dostęp do kanałów i stron na różnych platformach i sieciach społecznościowych. Instalacja tych aplikacji na Stronie ma na celu wyłącznie zaoferowanie użytkownikom dostępu do tych kanałów na różnych platformach i sieciach społecznościowych.

Ustanowienie tych aplikacji nie oznacza istnienia jakichkolwiek relacji pomiędzy TRIVEE a właścicielem, producentem lub dystrybutorem połączonej platformy, ani akceptacji i zatwierdzenia przez TRIVEE jej treści lub usług, biorąc pod uwagę, że jej właściciel, producent lub dystrybutor jest jedyną stroną odpowiedzialną za treści lub usługi połączonej platformy.

W żadnym wypadku TRIVEE nie udostępnia prywatnych informacji o swoich użytkownikach właścicielom tych zewnętrznych stron internetowych, ponieważ ich jedynym celem jest zapewnienie użytkownikom dostępu do tych stron. W związku z tym użytkownicy, którzy chcą przekazać informacje do tych platform lub zewnętrznych stron internetowych, robią to na własne ryzyko; TRIVEE nie będzie uczestniczyć w tym procesie.

Ponieważ TRIVEE nie ma kontroli nad treściami zamieszczonymi na tych kanałach, użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że TRIVEE nie ponosi odpowiedzialności za treści lub usługi, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp na tych stronach, ani za treści, produkty, usługi i reklamy lub inne materiały tam dostępne. Z tego powodu użytkownicy powinni zachować ostrożność w ocenie i korzystaniu z informacji, treści i usług zawartych na połączonych kanałach oraz informacji, które oni sami lub osoby trzecie chcą udostępnić na takich kanałach.

Linki do tej strony na innych stronach internetowych

TRIVEE nie zezwala na tworzenie linków do niniejszej Witryny z innych stron internetowych, które mogą zawierać materiały, informacje lub treści niedozwolone, nielegalne, poniżające, obsceniczne i ogólnie naruszające prawo, moralność lub porządek publiczny albo to, co jest ogólnie przyjęte w normach społecznych.

We wszystkich przypadkach użytkownicy mogą tworzyć linki na swoich stronach internetowych, pod warunkiem, że wyraźnie poproszą o wcześniejszą zgodę TRIVEE.

TRIVEE nie ma ani możliwości, ani środków ludzkich i technicznych, aby nadzorować lub zatwierdzać wszystkie informacje, treści, produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe, które zamieściły linki na niniejszej Witrynie. TRIVEE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aspekty związane ze stronami internetowymi, które tworzą link do Witryny, w szczególności i bez ograniczeń, za ich funkcjonalność, dostęp, dane, informacje, pliki, jakość i niezawodność ich produktów i usług, ich własne linki lub ich zawartość w ogóle.

Odpowiedzialność

TRIVEE nie gwarantuje ciągłości dostępu, ani prawidłowego przeglądania, pobierania lub wykorzystywania elementów i informacji zawartych na stronie internetowej, które mogą być utrudnione, uniemożliwione lub przerwane przez czynniki lub okoliczności niezależne od TRIVEE lub pozostające poza jego kontrolą, a także spowodowane istnieniem wirusów komputerowych w Internecie.

TRIVEE nie ponosi żadnej odpowiedzialności, zarówno kontraktowej jak i pozakontraktowej, bezpośredniej jak i subsydiarnej, za ewentualne szkody, które mogą powstać w wyniku braku dostępności lub ciągłości działania Serwisu.

TRIVEE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub wydatki wynikające z:

 • Zakłócenia, przerwy, awarie, pominięcia, opóźnienia, blokady lub odłączenia spowodowane błędami w liniach i sieciach telekomunikacyjnych lub innymi przyczynami niezależnymi od TRIVEE.
 • Bezprawna ingerencja poprzez stosowanie złośliwego oprogramowania dowolnego rodzaju oraz za pomocą wszelkich środków komunikacji, takich jak wirusy komputerowe lub inne.
 • Nadużywanie lub niewłaściwe korzystanie z witryny TRIVEE.
 • Błędy bezpieczeństwa lub przeglądania spowodowane nieprawidłowym działaniem przeglądarki lub korzystaniem z nieaktualnych wersji.

TRIVEE oświadcza, że w ramach posiadanych możliwości i stanu wiedzy podjął wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia funkcjonowania Strony i zminimalizowania błędów systemowych, zarówno z punktu widzenia technicznego, prawnego jak i organizacyjnego.

W przypadku, gdy użytkownik dowie się o istnieniu jakichkolwiek treści niedozwolonych, nielegalnych, sprzecznych z prawem lub mogących naruszać prawa osób trzecich, musi niezwłocznie powiadomić o tym TRIVEE, aby ta mogła przystąpić do podjęcia odpowiednich środków.

TRIVEE nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, integralność lub aktualizację informacji publikowanych na Stronie Internetowej pochodzących ze źródeł zewnętrznych oraz nie ponosi odpowiedzialności za hipotetyczne szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania wyżej wymienionych informacji.

Poufność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, wszystkie dane osobowe podane podczas korzystania z Serwisu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności które użytkownicy muszą wyraźnie zaakceptować w celu korzystania i rejestracji w Serwisie.

Wszyscy użytkownicy, którzy akceptują niniejszą Politykę Prywatności, akceptują ją w sposób świadomy, wyraźny i jednoznaczny, a także mogą korzystać z odpowiednich praw w tym zakresie wskazanych w tym dokumencie.

Zawieszenie strony internetowej

W każdym przypadku TRIVEE zastrzega sobie prawo do zawieszenia, modyfikacji, ograniczenia lub przerwania, czasowo lub na stałe, dostępu, przeglądania, hostingu lub pobierania treści lub korzystania z usług z Witryny, z lub bez wcześniejszego powiadomienia, użytkownikom, którzy nie przestrzegają postanowień określonych w niniejszej Informacji prawnej, bez możliwości dochodzenia przez użytkownika odszkodowania z tego powodu.

Obowiązujące przepisy

Niniejsza nota prawna podlega prawu hiszpańskiemu. W przypadku sporu sądowego strony wyraźnie zgadzają się na poddanie go sądom w Alicante i zrzekają się wszelkich innych jurysdykcji.

Aby złożyć reklamacje dotyczące korzystania z naszych usług, klienci powinni wysłać e-mail lub list pocztą na adres wskazany w sekcji "Identyfikacja". W każdym przypadku zobowiązujemy się do poszukiwania polubownego rozwiązania sporu.

Ostatnia aktualizacja: marzec 2023 r.

PASSION LIFE, S.L. 2023.

Wszelkie prawa zastrzeżone.