Privacybeleid

PASSION LIFE, S.L. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten en keuzemogelijkheden u in dit verband hebt. Zie ook ons Cookiebeleid waarin het gebruik van cookies en andere webtraceermiddelen op onze website wordt uitgelegd.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

PASSION LIFE, S.L. met N.I.F. B54473566, gevestigd te Avda. de Las Brisas, 8, CP 03189, Orihuela Costa, Alicante, met telefoonnummer 966-764738 en e-mail: infovm@trivee.com, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom garanderen wij de veiligheid en vertrouwelijke behandeling ervan, in overeenstemming met de bepalingen van de EUROPESE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (EU) 679/2016, evenals alle andere toepasselijke regelgeving.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In PASSION LIFE, S.L. gebruiken wij uw gegevens voor zover toegestaan door de RGPD, alsmede door de geldende regelgeving die van toepassing is. In elk geval zal de verwerking plaatsvinden voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden, en in geen geval op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Meer bepaald zullen de volgende verwerkingen worden uitgevoerd:

 • te antwoorden op uw vragen, verzoeken of petities.
 • Het beheren van de contractuele relatie en het verlenen van de door de cliënt gevraagde consultancydiensten.
 • Beheer uw telefoongesprekken.
 • alle administratieve, fiscale en boekhoudkundige procedures uit te voeren die nodig zijn om aan onze contractuele verplichtingen en fiscale en boekhoudkundige verplichtingen te voldoen.
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen.
 • Om onze diensten en communicatie met u te analyseren en te verbeteren.
 • Toezicht houden op en evalueren van de naleving van ons beleid
 • Het verzenden van informatie en commerciële prospectie die van belang kunnen zijn met betrekking tot de producten of diensten van PASSION LIFE, S.L. met alle middelen in geval van uitdrukkelijke toestemming.

Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

De legitimiteit van de verwerking van persoonsgegevens die wij uitvoeren is te allen tijde in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 van de GDPR, in het bijzonder de rechtsgrondslag voor de verwerking is de volgende:

 • artikel 6, lid 1, onder b), GDPR, verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering, op verzoek van de betrokkene, van precontractuele maatregelen.
 • Artikel 6, lid 1, onder c), GDPR: verwerking die noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die op de verantwoordelijke voor de verwerking van toepassing is.
 • Artikel 6.1.f) RGPD, is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PASSION LIFE, S.L. of door derden met vermelding van dergelijke gerechtvaardigde belangen.

De verwerking van de in "Contact" verstrekte gegevens is gebaseerd op het beheer en de verwerking van de rechtsbetrekking tussen de gebruiker en PASSION LIFE, S.L., dat wil zeggen, in het beheer van hun eigen applicatie, in het onderhouden van contact tussen de partijen en, in voorkomend geval, in het verlenen van de dienst die de gebruiker heeft verzocht.

In gevallen waarin de legitimatie voor het hoofddoel van het gegevensgebruik niet in een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen te vinden is, zal de betrokkene toestemming voor de verwerking worden gevraagd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor zij worden verzameld en om eventuele uit het doel voortvloeiende aansprakelijkheden vast te stellen. Vervolgens zullen de gegevens worden gewist overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake gegevensbescherming, hetgeen inhoudt dat zij worden afgeschermd en alleen beschikbaar zijn op verzoek van rechters en rechtbanken, de Ombudsman, het Openbaar Ministerie of de bevoegde overheidsdiensten gedurende de verjaringstermijn van eventuele rechtsvorderingen, en na het verstrijken van deze termijn volledig worden gewist.

Met wie delen wij uw gegevens?

Om de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden te kunnen verwezenlijken, is het noodzakelijk dat wij toegang tot uw persoonsgegevens verlenen aan derden die ons ondersteunen bij de diensten die wij aan u verlenen, te weten:

 • Financiële instellingen
 • Entiteiten voor opsporing en voorkoming van fraude
 • Adviesbureaus
 • Leveranciers van technologische diensten
 • Marketing en marketinggerelateerde dienstverleners en partners
 • Openbaar bestuur
 • Derden die ons assisteren bij het verlenen van de Diensten of die namens ons optreden

De voornoemde entiteiten/leveranciers zijn verplicht de verstrekte gegevens uitsluitend en alleen te gebruiken voor de uitvoering van de gevraagde dienst.

Wat zijn uw rechten?

Ongeacht het doel of de rechtmatige grondslag op basis waarvan wij uw gegevens verwerken, hebt u met name het recht om:

 • Recht van toegang: iedere persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen of PASSION LIFE, S.L. persoonlijke gegevens over hem/haar verwerkt.
 • Recht op correctie: U hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren en om correctie ervan te verzoeken indien zij onjuist zijn.
 • Recht op wissing: wanneer de verzamelde gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens en vragen dat deze worden bewaard voor de uitoefening of de verdediging van vorderingen.
 • Recht van overdraagbaarheid: u hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen en deze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven.
 • Recht om toestemming in te trekken: het recht om de toestemming in te trekken die u ons eerder hebt gegeven om met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maakten voordat u uw toestemming introk.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

PASSION LIFE, S.L. verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en de uitoefening van uw rechten te waarborgen. U kunt deze kosteloos uitoefenen door een e-mail te sturen naar ons adres infovm@trivee.com, onder vermelding van de reden van uw verzoek en het recht dat u wenst uit te oefenen, en met de mededeling dat het wettelijk verplicht is een kopie van uw identiteitsbewijs of uw NIE te verstrekken. Wij delen u ook mee dat, in overeenstemming met ons beleid van transparantie, alle rechten voor de klanten op de website beschikbaar zijn. Wij delen u mee dat u uw rechten ook kunt uitoefenen door een verklaring in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, wanneer u bij de uitoefening van uw rechten geen genoegdoening hebt gekregen.

DPD-Gegevensbeschermingsfunctionaris

PASSION LIFE, S.L. heeft geen functionaris voor gegevensbescherming.