Privacybeleid

PRIVACYBELEID TRIVEE EIGENDOMMEN

PASSION LIFE, S.L. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten en keuzemogelijkheden u in dit verband hebt. Zie ook ons Cookiebeleid waarin het gebruik van cookies en andere webtraceermiddelen op onze website wordt uitgelegd.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

PASSION LIFE, S.L. met N.I.F. B54473566, gevestigd te Avda. de Las Brisas, 8, CP 03189, Orihuela Costa, Alicante, met telefoonnummer 966-764738 en e-mail: infovm@trivee.com, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom garanderen wij de veiligheid en vertrouwelijke behandeling ervan, in overeenstemming met de bepalingen van de EUROPESE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (EU) 679/2016, evenals alle andere toepasselijke regelgeving.

Informatie en toestemming

Door dit privacybeleid te aanvaarden, wordt de gebruiker geïnformeerd en geeft hij of zij zijn of haar vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming voor de persoonsgegevens die worden verstrekt via de website gelegen op URL https://trivee.com/ (hierna de "Website") worden verwerkt door PASSION LIFE, S.L., evenals gegevens die zijn afgeleid van uw browsen en andere gegevens die in de toekomst kunnen worden verstrekt aan PASSION LIFE, S.L. op een duidelijke en eenvoudige manier, om hun begrip te vergemakkelijken, vrij en vrijwillig te bepalen of u uw persoonlijke gegevens aan PASSION LIFE, S.L. wenst te verstrekken.

Verplichting om gegevens te verstrekken

De in de formulieren op de Website gevraagde gegevens zijn in het algemeen verplicht (tenzij anders vermeld in het verplichte veld) om te voldoen aan de vastgestelde doeleinden.

Indien deze niet of niet correct worden verstrekt, kan niet aan deze verzoeken worden voldaan, onverminderd het feit dat u de inhoud van de Website vrij kunt bekijken.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In PASSION LIFE, S.L. gebruiken wij uw gegevens voor zover toegestaan door de RGPD, alsmede door de geldende regelgeving die van toepassing is. In elk geval zal de verwerking plaatsvinden voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden, en in geen geval op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Meer bepaald zullen de volgende verwerkingen worden uitgevoerd:

 1. te antwoorden op uw vragen, verzoeken of petities.
 2. Het beheren van de contractuele relatie en het verlenen van de door de cliënt gevraagde consultancydiensten.
 3. Beheer uw telefoongesprekken.
 4. alle administratieve, fiscale en boekhoudkundige procedures uit te voeren die nodig zijn om aan onze contractuele verplichtingen en fiscale en boekhoudkundige verplichtingen te voldoen.
 5. Naleving van onze wettelijke verplichtingen.
 6. Om onze diensten en communicatie met u te analyseren en te verbeteren.
 7. Toezicht houden op en evalueren van de naleving van ons beleid
 8. Beheren van het verzenden van informatie en commerciële prospectie die voor u van belang kunnen zijn met betrekking tot de producten of diensten van PASSION LIFE, S.L. of andere bedrijven van de Business Group waartoe zij behoort, door alle middelen in geval van uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De legitimiteit van de verwerking van persoonsgegevens die wij uitvoeren is te allen tijde in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 van de GDPR, in het bijzonder de rechtsgrondslag voor de verwerking is de volgende:

 • Voor de in de punten 2 en 4 van het vorige lid genoemde doeleinden is artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene.

De voor deze doeleinden verwerkte gegevens worden bewaard zolang de contractuele of precontractuele relatie van kracht blijft en, wanneer deze is beëindigd, worden zij afgeschermd bewaard gedurende de verjaringstermijn van eventuele daaruit voortvloeiende rechtsvorderingen.

 • Om te voldoen aan de in de punten 4, 5 en 7 van de vorige afdeling opgenomen doeleinden is artikel 6, lid 1, onder c), GDPR van toepassing, de verwerking die nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verantwoordelijke voor de verwerking van toepassing is.

De voor deze doeleinden verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de verjaringstermijn van de wettelijke verantwoordelijkheden die uit de naleving van deze wettelijke verplichtingen kunnen voortvloeien.

 • Om de in de punten 3 en 6 van het vorige lid opgenomen doeleinden te vervullen, is artikel 6.1.f) RGPD van toepassing, de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van legitieme belangen van PASSION LIFE, SL of door derden met een indicatie van dergelijke legitieme belangen.

De voor deze doeleinden verwerkte gegevens worden bewaard totdat de betrokkene zich tegen de verwerking verzet en in ieder geval gedurende ten hoogste één jaar.

 • Om de in de punten 1 en 8 van het vorige lid opgenomen doeleinden te verwezenlijken, is artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR van toepassing; de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De voor deze doeleinden verwerkte gegevens worden bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Met wie delen wij uw gegevens?

Om de in dit privacybeleid aangegeven doeleinden te verwezenlijken, kunnen de gegevens van de gebruiker worden meegedeeld aan:

 • Bedrijven van de groep waartoe PASSION LIFE, S.L. behoort, uitsluitend voor interne administratieve doeleinden en/of voor de hierboven vermelde doeleinden.
 • Bedrijven van de groep waartoe PASSION LIFE, S.L. behoort, in het geval dat de betrokkene uitdrukkelijk toestemming geeft, voor het verzenden van commerciële communicatie.
 • Bevoegde autoriteiten en overheidsdiensten, in geval van wettelijke verplichting van PASSION LIFE, S.L.
 • Financiële instellingen.
 • Entiteiten voor opsporing en preventie van fraude.

Daarnaast kunnen de gegevens toegankelijk zijn voor leveranciers van PASSION LIFE, S.L., deze toegang is noodzakelijk voor de goede uitvoering van contractuele verplichtingen, juridische en / of de hierboven genoemde doeleinden. Deze leveranciers zullen uw gegevens niet verwerken voor hun eigen doeleinden die niet vooraf door PASSION LIFE, SL. zijn meegedeeld.

PASSION LIFE, S.L. hanteert strenge criteria voor de selectie van dienstverleners om te voldoen aan haar verplichtingen inzake gegevensbescherming en verbindt zich ertoe een verwerkingsovereenkomst te sluiten, zoals de wet voorschrijft, die hun onder meer de volgende verplichtingen oplegt: passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen; de persoonsgegevens verwerken voor de overeengekomen doeleinden en alleen volgens de gedocumenteerde instructies van de verantwoordelijke voor de verwerking; en de gegevens wissen en teruggeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking na afloop van de diensten.

Internationale overschrijvingen

De persoonsgegevens van betrokkenen kunnen worden doorgegeven aan landen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte. Voor overdrachten vanuit de EU naar landen die de Europese Commissie niet geschikt acht, heeft PASSION LIFE, S.L. passende en adequate beschermingsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens van de betrokkenen te beschermen en een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen. Dienovereenkomstig worden de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgegeven in overeenstemming met de vereisten en verplichtingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, door het onderschrijven van de modelcontractbepalingen met leveranciers buiten de Europese Economische Ruimte.

Voor meer informatie over passende en adequate beveiligingsmaatregelen kunnen betrokkenen contact opnemen met PASSION LIFE, S.L., via de in het hoofdstuk over de rechten van betrokkenen vermelde contactgegevens.

Wat zijn uw rechten?

Ongeacht het doel of de rechtmatige grondslag op basis waarvan wij uw gegevens verwerken, hebt u met name het recht om:

 • Recht van toegang: iedere persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen of PASSION LIFE, S.L. persoonlijke gegevens over hem/haar verwerkt.
 • Recht op correctie: U hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren en om correctie ervan te verzoeken indien zij onjuist zijn.
 • Recht op wissing: wanneer de verzamelde gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens en vragen dat deze worden bewaard voor de uitoefening of de verdediging van vorderingen.
 • Recht van overdraagbaarheid: u hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen en deze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven.
 • Recht om toestemming in te trekken: het recht om de toestemming die u ons eerder hebt gegeven om met uw persoonsgegevens om te gaan, in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maakten voordat u uw toestemming introk.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

PASSION LIFE, S.L. verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en de uitoefening van uw rechten te garanderen. U kunt ze gratis uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar ons adres infovm@trivee.com met vermelding van de reden van uw verzoek en het recht dat u wenst uit te oefenen. Wij informeren u ook dat, in overeenstemming met ons beleid van transparantie, alle rechten voor klanten beschikbaar zijn op de website. Wij informeren u ook dat u uw rechten kunt uitoefenen door een verklaring in te dienen bij het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming wanneer u geen genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van uw rechten of van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker:

 • U garandeert dat u ouder bent dan achttien (18) jaar en dat de gegevens die u aan URBANIZADORA VILLAMARTÍN verstrekt waarheidsgetrouw, juist, volledig en actueel zijn. Daartoe is de gebruiker verantwoordelijk voor de juistheid van alle verstrekte gegevens en zal hij de verstrekte informatie naar behoren actualiseren, zodat deze overeenkomt met zijn werkelijke situatie.
 • U garandeert dat u de derden van wie u uw gegevens verstrekt, op de hoogte heeft gebracht van de in dit document opgenomen aspecten. Tevens garandeert u dat u hun toestemming hebt verkregen om hun gegevens voor de bovengenoemde doeleinden aan URBANIZADORA VILLAMARTÍN te verstrekken.
 • U bent verantwoordelijk voor alle onjuiste of onnauwkeurige informatie die u via de website verstrekt en voor alle directe of indirecte schade die URBANIZADORA VILLAMARTÍN of derden hierdoor kunnen lijden.

Communicatie

Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, staat toe dat commerciële mededelingen via internet en andere elektronische media worden gedaan, mits zij als zodanig kunnen worden geïdentificeerd, alsmede de entiteit waarvan zij afkomstig zijn.

PASSION LIFE, S.L. zal per post commerciële mededelingen sturen over soortgelijke diensten en die van belang zijn voor de gebruiker.

PASSION LIFE, S.L. zal de ontvanger echter de mogelijkheid bieden zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor reclamedoeleinden, zowel bij het verzamelen van de gegevens als in elke commerciële communicatie die zal worden gericht.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor deze communicatie door een brief te sturen naar de hierboven vermelde maatschappelijke zetel van PASSION LIFE, S.L. of naar het volgende e-mailadres infovm@trivee.com.

Veiligheidsmaatregelen 

PASSION LIFE, S.L. zal de gebruikersgegevens te allen tijde strikt vertrouwelijk behandelen en zich houden aan de verplichte geheimhoudingsplicht ervan, overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving, en daartoe de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en wijziging, verlies, verwerking of ongeoorloofde toegang te voorkomen, gezien de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan zij zijn blootgesteld.