Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

FORTROLIGHEDSPOLITIK TRIVEE PROPERTIES

PASSION LIFE, S.L. er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige data, og hvilke rettigheder og valg du har i denne henseende. Se også vores Cookiepolitik, som forklarer brugen af cookies og andre websporingsenheder på hele vores websted.

Hvem er den dataansvarlige for dine personoplysninger?

PASSION LIFE, S.L. med N.I.F. B54473566, registreret på Avda. de Las Brisas, 8, CP 03189, Orihuela Costa, Alicante, med telefonnummer 966-764738 og e-mail: infovm@trivee.com, er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger. Vi garanterer derfor deres sikkerhed og fortrolige behandling i overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske databeskyttelsesforordning (EU) 679/2016 samt andre gældende bestemmelser.

Information og samtykke

Ved at acceptere denne fortrolighedspolitik informeres brugeren og giver sit frie, informerede, specifikke og utvetydige samtykke til de personoplysninger, der leveres via webstedet på URL https://trivee.com/ (i det følgende benævnt "webstedet") behandles af PASSION LIFE, S.L., samt data afledt af din browsing og andre data, der i fremtiden kan blive leveret til PASSION LIFE, S.L. på en klar og enkel måde for at lette forståelsen heraf, idet du frit og frivilligt bestemmer, om du ønsker at levere dine personoplysninger til PASSION LIFE, S.L.

Forpligtelse til at levere data

De oplysninger, der anmodes om i formularerne på webstedet, er generelt obligatoriske (medmindre andet er angivet i det krævede felt) for at opfylde de fastsatte formål.

Hvis de derfor ikke leveres eller ikke leveres korrekt, kan disse anmodninger ikke imødekommes, uden at det berører det forhold, at du frit kan se indholdet af webstedet.

Til hvilke formål bruger vi dine personlige oplysninger?

I PASSION LIFE, S.L. bruger vi dine data i det omfang, det er tilladt i henhold til RGPD samt de gældende regler, der gælder. Under alle omstændigheder vil behandlingen ske til specifikke, eksplicitte og legitime formål, og i intet tilfælde vil behandlingen blive behandlet på en måde, der er uforenelig med disse formål. Specifikt vil følgende behandling blive udført:

 1. besvare dine forespørgsler, anmodninger eller andragender.
 2. At forvalte kontraktforholdet og levere de konsulentydelser, som kunden har anmodet om.
 3. Administrer dine telefonopkald.
 4. At udføre alle administrative, skattemæssige og regnskabsmæssige procedurer, der er nødvendige for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser og skatte- og regnskabsforpligtelser.
 5. Overholdelse af vores juridiske forpligtelser.
 6. Til at analysere og forbedre vores tjenester og kommunikation med dig.
 7. Overvåge og evaluere overholdelsen af vores politikker
 8. Håndtering af udsendelse af information og kommerciel prospektering, der kan være af interesse i forbindelse med produkter eller tjenester fra PASSION LIFE, S.L. eller andre virksomheder i den forretningsgruppe, som den tilhører, på enhver måde i tilfælde af udtrykkeligt samtykke.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger? Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Legitimiteten af den behandling af personoplysninger, som vi udfører, er til enhver tid i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6 i GDPR, og retsgrundlaget for behandlingen er navnlig følgende:

 • Med henblik på de formål, der er anført i punkt 2 og 4 i foregående afsnit, finder artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR anvendelse på behandling, der er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse på anmodning af den registrerede.

De oplysninger, der behandles til disse formål, vil blive opbevaret, så længe det kontraktlige eller prækontraktlige forhold er i kraft, og når disse er ophørt, vil de blive blokeret i forældelsesperioden for eventuelle retssager, der måtte opstå i forbindelse hermed.

 • For at opfylde formålene i punkt 4, 5 og 7 i det foregående afsnit finder artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR anvendelse, idet behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, der gælder for den dataansvarlige.

De oplysninger, der behandles til disse formål, opbevares i den periode, hvor det juridiske ansvar, der måtte opstå som følge af opfyldelsen af disse juridiske forpligtelser, er forældet.

 • For at opfylde formålene i punkt 3 og 6 i det foregående afsnit finder artikel 6.1.f) i RGPD anvendelse, er behandlingen nødvendig for at tilgodese PASSION LIFE, SL's eller tredjeparter med angivelse af sådanne legitime interesser.

De oplysninger, der behandles til disse formål, opbevares, indtil den registrerede gør indsigelse mod behandlingen, og under alle omstændigheder i højst et år.

 • For at opfylde formålene i punkt 1 og 8 i det foregående afsnit finder artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR anvendelse, har den registrerede givet sit samtykke til behandlingen af sine personoplysninger.

De oplysninger, der behandles til disse formål, opbevares, indtil den registrerede person tilbagekalder sit samtykke.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

For at opfylde de formål, der er angivet i denne fortrolighedspolitik, kan brugerens data blive videregivet til:

 • Selskaber i den koncern, som PASSION LIFE, S.L. tilhører, udelukkende til interne administrative formål og/eller til de formål, der er nævnt ovenfor.
 • Virksomheder i den koncern, som PASSION LIFE, S.L. tilhører, i tilfælde af at den interesserede udtrykkeligt giver sit samtykke til, at de kan sende kommerciel kommunikation.
 • Kompetente myndigheder og offentlige administrationer, i tilfælde af PASSION LIFE, S.L.'s juridiske forpligtelser.
 • Finansielle institutioner.
 • enheder til afsløring og forebyggelse af svig.

Derudover kan PASSION LIFE, S.L.'s leverandører have adgang til oplysningerne, hvis denne adgang er nødvendig for korrekt opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, juridiske og/eller ovennævnte formål. Disse leverandører vil ikke behandle dine data til deres egne formål, som ikke tidligere er blevet informeret af PASSION LIFE, SL.

PASSION LIFE, S.L. følger strenge kriterier for udvælgelse af tjenesteudbydere for at overholde sine databeskyttelsesforpligtelser og forpligter sig til at indgå en behandlingsaftale, som krævet ved lov, der bl.a. pålægger dem følgende forpligtelser: at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre sikkerheden af personoplysninger; at behandle personoplysninger til de aftalte formål og kun i overensstemmelse med den dataansvarliges dokumenterede instruktioner; og at slette og returnere oplysningerne til den dataansvarlige efter afslutningen af tjenesterne.

Internationale overførsler

De registreredes personoplysninger kan blive overført til lande i og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Ved overførsler fra EU til lande, som Europa-Kommissionen ikke anser for egnede, har PASSION LIFE, S.L. gennemført passende og tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte de registreredes personoplysninger og sikre et passende sikkerhedsniveau. Følgelig vil de registreredes personoplysninger blive overført i overensstemmelse med de krav og forpligtelser, der er fastsat i de gældende databeskyttelsesbestemmelser, gennem undertegnelse af standardkontraktklausuler med leverandører, der er beliggende uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

For at få flere oplysninger om passende og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger kan de registrerede personer kontakte PASSION LIFE, S.L. via de kontaktmuligheder, der er angivet i afsnittet om de registreredes rettigheder.

Hvad er dine rettigheder?

Uanset formålet eller det lovlige grundlag, som vi behandler dine oplysninger på, har du navnlig ret til at:

 • Ret til indsigt: Enhver person har ret til at få bekræftet, om PASSION LIFE, S.L. behandler personoplysninger om vedkommende.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, som vi har om dig, og til at anmode om berigtigelse, hvis de er unøjagtige.
 • Ret til sletning: når de indsamlede oplysninger ikke længere er nødvendige til det formål, som de blev indsamlet til.
 • Ret til begrænsning af behandlingen: Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af dine oplysninger og anmode om, at de opbevares med henblik på at gøre krav gældende eller forsvare dig.
 • Ret til portabilitet: Du har ret til at få de personoplysninger, der vedrører dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at overføre dem til en anden dataansvarlig.
 • Ret til at tilbagekalde samtykke: Retten til at tilbagekalde ethvert samtykke, du tidligere har givet os til at behandle dine personlige oplysninger. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af den brug, vi har gjort af dine personlige oplysninger, før du trak dit samtykke tilbage.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

PASSION LIFE, S.L. forpligter sig til at respektere fortroligheden af dine personlige oplysninger og til at garantere udøvelsen af dine rettigheder. Du kan udøve dem gratis ved at sende os en e-mail til vores adresse infovm@trivee.com blot med angivelse af årsagen til din anmodning og den rettighed, du ønsker at udøve. Vi informerer dig også om, at i overensstemmelse med vores politik om gennemsigtighed er alle rettigheder tilgængelige for kunderne på hjemmesiden. Du informeres også om, at du kan udøve dine rettigheder ved at indgive en erklæring til den spanske databeskyttelsesmyndighed, når du ikke har fået tilfredsstillelse i forbindelse med udøvelsen af dine rettigheder, eller du mener, at dine rettigheder er blevet krænket.

Brugerens ansvar

Brugeren:

 • Du garanterer, at du er over atten (18) år, og at de oplysninger, du giver URBANIZADORA VILLAMARTÍN, er sande, nøjagtige, fuldstændige og ajourførte. I den forbindelse er brugeren ansvarlig for, at alle de afgivne oplysninger er korrekte, og han/hun vil holde de afgivne oplysninger ajour på en sådan måde, at de svarer til hans/hendes faktiske situation.
 • Du garanterer, at du har informeret de tredjeparter, fra hvem du leverer dine oplysninger, hvis du gør det, om de aspekter, der er indeholdt i dette dokument. Du garanterer ligeledes, at du har fået deres tilladelse til at give URBANIZADORA VILLAMARTÍN deres oplysninger til de nævnte formål.
 • Du er ansvarlig for alle falske eller unøjagtige oplysninger, som du giver via webstedet, og for alle direkte eller indirekte skader, som dette kan forårsage for URBANIZADORA VILLAMARTÍN eller for tredjeparter.

Kommunikation

Lov 34/2002 af 11. juli om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel tillader kommerciel kommunikation via internettet og andre elektroniske medier, forudsat at de kan identificeres som sådan, og at den enhed, hvorfra de sendes, kan identificeres.

PASSION LIFE, S.L. vil sende kommerciel kommunikation pr. mail om lignende tjenester, som er af interesse for brugeren.

PASSION LIFE, S.L. vil dog give modtageren mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af deres data til salgsfremmende formål, både på tidspunktet for dataindsamlingen og i hver af de kommercielle meddelelser, der vil blive sendt.

Brugere kan afmelde sig fra disse meddelelser ved at sende et brev til PASSION LIFE, S.L.'s registrerede kontor, som er angivet ovenfor, eller til følgende e-mailadresse infovm@trivee.com.

Sikkerhedsforanstaltninger 

PASSION LIFE, S.L. vil til enhver tid behandle brugerdata strengt fortroligt og overholde den obligatoriske tavshedspligt vedrørende dem, i overensstemmelse med bestemmelserne i de gældende regler, idet vi til dette formål vedtager de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre sikkerheden af dine data og undgå ændring, tab, behandling eller uautoriseret adgang til dem, i betragtning af den teknologiske tilstand, arten af de lagrede data og de risici, som de er udsat for.